Политика за защита на личните данни
 

Обща информация
Поверителността и сигурността на вашите лични данни винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина изготвихме настоящата Политика за защита на личните данни, която обхваща процедурите и правилата, в съответствие с които събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“ вашите лични данни. В качеството си на администратор на лични данни "Биттел" ЕООД администрира и обработва вашите лични данни в съответствие със:

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) на Република България и
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Настоящата Политика за защита на личните данни, заедно с Общите условия за ползване на интернет сайтовете ни, Политиката за използване на бисквитки (Cookie Policy) и всички останали документи, които са упоменати в сайтовете ни, определя правилата, които "Биттел" ЕООД ще спазва при събирането и обработването на вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно настоящата Политика за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на e-mail: office@bittel.bg.

Моля, запознайте се внимателно с нашата Политика за защита на личните данни, преди да използвате сайтовете ни или да ни предоставите личните ви данни. Ако не желаете да обработваме личните ви данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля не ни ги предоставяйте. Имайте предвид, че в някои случаи ние няма да можем да ви предоставим / продадем желаната от вас стока или услуга, ако не ни предоставите нужната информация.

 

 
Какво са лични данни?
Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифицирането ви като физическо лице.

 

Кой обработва и носи отговорност за вашите лични данни?
"Биттел" ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115163890, което събира, обработва и съхранява вашите лични данни при условията на настоящата Политика за защита на личните данни.

"Биттел" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) – идентификационен номер 242004 в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри".

Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Тракия - Индустриална зона, ул. "Нестор Абаджиев" 13
Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, Тракия - Индустриална зона, ул. "Нестор Абаджиев" 13
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, Тракия - Индустриална зона, ул. "Нестор Абаджиев" 13
E-mail: office@bittel.bg
Телефон: 032 270 027

 

 

Правни основания за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
"Биттел" ЕООД събира, обработва и съхранява ваши лични данни на базата на следните правни основания:

Изрично получено от вас съгласие;
Изпълнение на договор между вас и "Биттел" ЕООД, както и при предприемане на стъпки за сключването на договор;
Спазване на законовите задължения на "Биттел" ЕООД (задължения към Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински органи);
За защита на легитимните интереси на "Биттел" ЕООД.
 

С какви цели събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни
"Биттел" ЕООД събира, обработва и съхранява вашите лични данни за следните цели:

Обработка на постъпили запитвания на сайта аuxbg.com ;
Управление и администриране на нашите сайтове;
Индивидуализирането / идентифицирането ви като на страна по договор с "Биттел" ЕООД и обезпечаване на изпълнението на договора;
Извършването на поръчка / покупка на стока или услуга през някой от сайтовете на "Биттел" ЕООД;
Предоставяне на разяснения и допълнителна информация за предлаганите от "Биттел" ЕООД стоки и услуги;
Статистически цели;
Маркетингови цели включително директен маркетинг;
Оценка на ефективността на използваните маркетингови канали;
Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
Защита на информационната сигурност;
Изпращане на информационни съобщения за промени в използваните от нас платформи, препоръки за подобряване на използването им, промени в Общите ни условия, Политиката ни за защита на личните данни и др.;

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "Биттел" ЕООД
Когато регистрирате потребителски профил в някой от нашите сайтове, извършвате поръчка на стоки или услуги онлайн, кандидатствате за потребителски кредит, участвате в наши рекламни кампании и мероприятия и т.н., могат да бъдат събрани различни видове лични данни, включително, но не само:

1. Индивидуализиращи лични данни – име, презиме, фамилия, адрес, телефонен номер и електронна поща. Тези ваши лични данни могат да бъдат събрани при отправени запитвания през електронната форма на сайта аuxbg.com

 

2. Данни, събрани в процеса на предоставяне на нашите услуги:

Данни за използвания от вас IP адрес – вашият IP адрес може да се използва за локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания и др.;
Данни, събрани при комуникацията между вас и "Биттел" ЕООД – информация, събрана при попълване на контактните форми в сайтовете ни, при използване на чата в сайтовете ни, при оставяне на мнения и отзиви за закупените от вас продукти и др.;
Информация относно посещенията и използването на сайтовете ни;
Информация за направените от вас поръчки – т.н. история на поръчките (само ако имате регистриран потребителски профил в някой от нашите сайтове);
Видеозаписи от офисите и шоурумите ни в страната;
Видеозаписи или снимки, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри и/или други промоционални кампании, организирани от "Биттел" ЕООД.
"Биттел" ЕООД НЕ събира, обработва и съхранява лични данни, разкриващи:

расов или етнически произход;
политически, религиозни или философски убеждения;
членство в синдикални организации;
генетични данни, биометрични данни и данни за здравословното ви състояние;
данни за сексуалния ви живот или за сексуалната ви ориентация.
 

Срок на съхранение на личните данни
"Биттел" ЕООД ще съхранява и обработва предоставените от вас лични данни за период, необходим за изпълнението на целите, за които са били събрани, след което вашите лични данни ще бъдат изтрити или псевдонимизирани / анонимизирани, освен ако нормативен акт не изисква да ги съхраняваме за по-дълъг период.

Ако имате регистриран потребителски профил в някой от нашите сайтове, "Биттел" ЕООД ще съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта.

 

На кого предоставяме вашите лични данни?
Във връзка с изпълнението на договорните ни задължения по договор, сключен с вас, както и във връзка с изпълнението на законовите ни задължения, може да предоставим част от вашите лични данни на:

Транспортна или куриерска фирма, която да извърши доставката на закупените от вас стоки до посочен от вас адрес;
Сервизна или монтажна фирма, която да извърши монтажа, инсталацията и / или първоначалната настройка на закупената от вас техника;
Финансови, банкови и кредитни институции – за извършване на необходимите плащания при закупуване на стока или услуга, включително при кандидатстване за потребителски кредит (покупка на изплащане);
Външна счетоводна къща / кантора, подпомагаща счетоводната дейност на "Биттел" ЕООД;
Организации, фирми и лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, маркетингови агенции, IT компании и др.;
Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим вашите лични данни по силата на действащото законодателство – Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Министерството на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи и др.;
Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обектите / офисите на "Биттел" ЕООД и / или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти.
 

Права на физическите лица
Като субект на лични данни вие имате следните права:

Право на достъп до събраните за вас лични данни;
Право на коригиране и / или допълване на неточни или непълни лични данни;
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
Право на ограничаване на обработването на лични данни;
Право на преносимост на личните данни;
Право на възражение срещу обработването и съхранението на лични данни;
Право да НЕ бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране;
Право да бъдете уведомени при нарушение на сигурността на личните ви данни;
Право да подадете жалба пред компетентен надзорен орган по защита на личните данни.
Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните ви данни, както и да ги коригирате, като влезете в потребителския ви профил, ако разполагате с такъв.

Ако искате да получите достъп до събраните за вас лични данни, да заявите корекция, да поискате те да бъдат изтрити, да оттеглите съгласието си или да възразите срещу тяхното обработване, трябва да изпратите искане до "Биттел" ЕООД на e-mail: office@bittel.bg.

С оглед избягване на злоупотреби, искания с горепосоченото съдържание ще бъдат разглеждани само:

ако са изпратени от електронната поща, която сте използвали при регистрацията на потребителския ви профил в нашите сайтове и съдържат достатъчно информация (име, фамилия и телефонния номер, използвани при регистрацията), която да ви идентифицира като притежател на тези лични данни. „Биттел" ЕООД си запазва правото да изиска допълнителна информация, която да ви идентифицира като притежател на тези лични данни.
"Биттел" ЕООД поема ангажимент да предостави поисканата информация без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се вземe предвид сложността и броя на исканията. "Биттел" ЕООД ще ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като ще посочи и причините за забавянето.

"Биттел" ЕООД има право да откаже да предостави поисканата информация, като във всички случаи ще посочи и причините за отказа си. Във всички случаи имате право да подадете жалба и до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният орган по защита на личните данни на територията на Република България.

 

Право на достъп до събраните за вас лични данни.
Вие имате право да изискате от "Биттел" ЕООД потвърждение дали се обработват ваши лични данни и ако това е така, да получите достъп до данните, както и до информация за:

категориите лични данни, които се обработват;
целите на обработването;
получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити вашите личните данни;
когато е възможно, предвидения срок, за който ще се обработват и съхраняват личните данни.
 

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Вие имате право да поискате от "Биттел" ЕООД да изтрие свързаните с Вас лични данни, а "Биттел" ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато не съществуват законови основания за тяхното съхранение и е налице някое от посочените по-долу основания:

вашите личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или са обработвани по друг начин;
обработването на личните данни се основава на предоставено от вас съгласие, което вие оттегляте;
не съществува законово основание за продължаване на обработването;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на "Биттел" ЕООД, произтичащо от правото на ЕС или правото на държава членка;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на дете.
„Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които "Биттел" ЕООД има възможност да откаже да изтрие данните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:

за спазване на правно задължение на "Биттел" ЕООД, произтичащо от правото на ЕС или правото на държава членка на ЕС;
за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
други.
 

Право на ограничаване на обработването
Вие имате право да изискате от "Биттел" ЕООД да ограничи обработването на свързаните с вас лични данни, когато:

оспорвате точността на личните данни (за срок, който позволява на "Биттел" ЕООД да провери точността на личните данни);
обработването на личните ви данни е неправомерно, но вие не желаете те да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;
"Биттел" ЕООД не се нуждае повече от вашите лични данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на ваши правни претенции;
възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "Биттел" ЕООД имат преимущество пред вашите интереси.
 

Право на преносимост на личните данни
С цел допълнително засилване на контрола над личните ви данни, вие имате правото да поискате от "Биттел" ЕООД по всяко време да ви предостави отнасящите се до вас лични данни в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат. Можете да се възползвате от това ваше право, само когато:

личните ви данни са събрани въз основа на собственото ви съгласие или
обработването им е необходимо поради договорно задължение.
 

Право на възражение срещу обработването и съхранението на лични данни
Вие имате право да възразите по всяко време срещу обработването на вашите лични данни от "Биттел" ЕООД, включително ако тези лични данни се обработват за целите на директния маркетинг или за профилиране.

 

Право да НЕ бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране
Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни, включващо профилиране. Това право е неприложимо, когато решението:

е необходимо за сключването или изпълнението на договор между вас и "Биттел" ЕООД;
е разрешено от правото на ЕС или правото на държава членка;
се основава на изрично ваше съгласие.
 

Право да бъдете уведомени при нарушение на сигурността на личните ви данни
Ако "Биттел" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, "Биттел" ЕООД ще ви уведоми без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

"Биттел" ЕООД не е длъжен да ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни и тези мерки са били приложени преди нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението на сигурността няма да доведе до висок риск за правата ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия. В такъв случай "Биттел" ЕООД ще направи публично изявление или ще предприеме друга подобна мярка, така че всички засегнати физически лица да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.
 

Право да подадете жалба пред компетентен надзорен орган по защита на личните данни
В Република България компетентният надзорен орган по защитата на личните данни е Комисията за защита на личните данни. В случай на нарушаване на правата ви имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 91 53 518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 

Как защитаваме вашите лични данни
Фирма "Биттел" ЕООД е предприела всички необходими

административни,
организационни,
технически и
физически
мерки за защита на личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

За да осигурим максимална защита и сигурност на вашите лични данни, използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация, анонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Auxbg.com използва бисквитки, за да се уверим, че Ви предлагаме най-доброто потребителско преживяване на сайта ни. С натискане на бутона „Приемам всички“, Вие се съгласявате да използваме, информацията събрана чрез всички видове „бисквитки“ с цел по-добра навигация, анализ и таргетиране. За повече подробности прочетете тук.